Hotel 59 Sydney

Address: 59 Bayswater Road
Potts Point 2011

 

PH: (02) 9360 5900