The Roxbury hotel

Address: 182 St Johns Rd, Glebe

2037 NSW, Sydney

Ph: (02) 9692 0822